Common symptoms and conditions that you must know

Poor communication can turn minor ailment into a major emergency. While we strongly recommend the use of an interpreter, this list of everyday health words can help you in a conversation with a patient.

Pwoblèm kominikasyon ka fè yon ti maladi senp vin yon gwo ijans. Malgre nou vrèman ankouraje ou itilize sèvis yon entèprèt, lis sa a gen mo sou lasante ki ka ede w jere yon konvèsasyon sou sante ou.

 

English (Anglè) Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) Listen/Koute
abdominal pain vant fè mal
ache, pain doulè
back pain do fè mal
bite (insect) piki
bleeding senyen, bay san
blood in stool san nan poupou
bloody san, gen san
broken bone zo kase
bruise mak, kabòs
chest pain doulè nan pwatrin
common cold larim
constipation konstipasyon, sere
cough tous
cut (in skin) koupe, fann
dark urine pipi koulè fonse
decreased hearing tande pi mal
dental cavity twou nan dan
diarrhea dyare
difficulty swallowing difikilte pou vale
dizziness toudisman
earache zòrèy fè mal
fatigue fatig
fever fyèv, lafyèv
flu grip
frequent urination pipi souvan
gas gaz
hay fever rim sezon
head cold rim sèvo
headache tèt fè mal
heartburn kè brile
infection enfeksyon
injury blesi
joint pain doulè nan jwenti
loss of appetite pa gen apeti
nasal congestion nen bouche
nausea kèplen
nosebleed nen senyen
rash bouton, gratèl
runny nose nen koule
sneeze estènye
sore (adjective) fè mal (adjektif)
sore (noun) doulè (pain), maleng, plè
sore throat gòj fè mal
swelling anfle
swollen feet pye anfle
throbbing pain doulè k ap bat, doulè k ap lanse
tonsillitis amidal
vaginal discharge bay yon dlo, vèse anba
vaginal discharge bay yon likid, vèse anba
vertigo lawouli, tèt vire, toudisman
wheezing ral