How to introduce yourself to a Creole-speaking patient

Can you imagine needing to talk to a patient who doesn’t speak English during an emergency situation?  Here are some of the most basic greetings when introducing yourself to a patient.

Jodiya n ap kòmanse ak detwa fraz ou ka itilize pou prezante tèt ou premye fwa ou kontre ak yon doktè oswa enfimyè.

English (Anglè) Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) Listen/Koute
Good Morning. Bonjou.
Good Evening. Bonswa.
My name is _______________. Mwen rele____________.
I am your nurse. Mwen se enfimyè ou.
I am your doctor. Mwen se doktè ou.
What is your name? Kijan ou rele ?
It is nice to meet you. Mwen kontan rankontre ou.
How are you? Kijan ou ye?
I am fine. Mwen byen.
I am not well. Mwen pa byen.
How do you feel? Kijan ou santi ou ?
I feel very good. Mwen santi mwen anfòm.
I don’t feel well. Mwen pa santi mwen byen.
I feel sick. Mwen santi mwen malad.
What caused you to come into the clinic today? Poukisa ou vini nan klinik la jodiya ?
What caused you to come into the hospital today? Poukisa ou vini lopital la jodiya ?
I have been vomiting for the past two days. Mwen gen de jou m ap vomi

On the next page, we will discuss symptoms and medical conditions.

Nan pwochen paj la, nou pral diskite sentòm ak pwoblèm medikal ou ka genyen.