How to communicate with Haitian patients when there are no interpreters available

medical-services
Healthcare
image_print

When working with patients from diverse backgrounds, it is always best to use an interpreter. However, it is crucial to have some basic phrases on hand when an interpreter is not available. The following phrases will help you start a conversation with your Haitian patients while you wait or your interpreter.

 

Li toujou pi bon lè pwofesyonèl swen sante ki travay ak pasyan ki soti nan lòt peyi yo sèvi ak yon entèprèt. Men, l ap enpòtan pou w konnen ak konprann detwa fraz fondamantal sa yo lè pa gen yon entèprèt ki disponib. Fraz yo ki anba la a pral ede ou kòmanse yon konèsasyon ak pwofesyonèl swen sante ki pa pale kreyòl yo pandan n ap tann yon entèprèt.

Do you speak English? Èske ou pale angle?
Do you speak Creole? Èske ou pale kreyòl?
I understand. Mwen konprann.
I don’t understand. Mwen pa konprann.
I speak a little English. Mwen pale yon ti kras angle.
I speak a little Creole. Mwen pale yon ti kras kreyòl.
I speak English. Mwen pale angle.
I speak Creole. Mwen pale kreyòl.
I don’t speak English Mwen pa pale angle.
I don’t speak Creole. Mwen pa pale kreyòl.
Could you write that down ? Èske ou ka ekri sa ?
How do you say… ? Kijan yo di… ?
What does…mean? Kisa… siyifi ?
An interpreter who speaks creole will be coming shortly. Yon entèprèt ki pale kreyòl pral vin ede nou talè konsa.
image_print

Do you have a question or comment?

1 Comment on "How to communicate with Haitian patients when there are no interpreters available"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
wpDiscuz