Top ten phrases every nurse should know

If you care for Creole-speaking patients, learning just a handful of phrases can improve your patient care. The following common phrases and questions can help you deal with an urgent situation and even save lives.

Ou kapab resevwa pi bon swen lè ou  konnen jis detwa grenn fraz ann angle. Men kèk fraz ak kesyon ki pral ede ou jere yon sitiyasyon ijan epi li ka menm sove lavi ou tou.

English/Angle Creole / Kreyòl Listen / Koute 
1.) Hi, my name is _____ and I am your nurse today.

 

Bonjou, mwen rele __________epi mwen se enfimyè ou jodiya.

 

2.) What is your name?

 

Kijan ou rele?

 

 
3.) Do you understand?

 

Èske ou konprann?

 

 
4.) Do you speak English?

 

Èske ou pale angle ?

 

 
5.) Are you in pain ? Èske ou santi doulè ?

 

 
6.) Can you point to where you are in pain?

 

Èske ou ka montre mwen kote k ap fè ou mal la ak men ou ?

 

 
7.) Do you have any family that you want us to call?

 

Èske ou gen yon fanmi ou vle nou rele pou ou ?

 

 
8.) Do you need to use the bathroom?

 

Èske ou bezwen ale nan twalèt ?

 

 
9.) It’s time to take your medication.

 

Li lè pou ou pran medikaman ou.

 

 
10.) Press this button if you need help.

 

Peze bouton sa a si ou bezwen èd.