Quick phrases for emergency responders

It can be difficult for someone who has an emergency to communicate with emergency responders when he or she does not speak English. The following phrases are what an LEP may say when requesting help. Click on the audio icon to listen.

Li kapab difisil lè yon moun ki pa pale angle gen yon ijans epi li pa ka kominike ak moun ki ka voye sekou pou li a. Piba la a se kèk fraz yon moun ki pa pale angle bezwen konnen lè l ap mande èd. Klike sou ikòn odyo a pou w ka tande.

 

English (Angle) Creole (Kreyòl) Listen/Koute
I  have  an  emergency. Mwen gen yon ijans.
Please send help immediately. Tanpri voye èd imedyatman.
I need help, please. Mwen bezwen èd, souple.
Can you help me please? Èske ou ka ede m, souple?
Please  send  me  an  ambulance. Tanpri, voye yon anbilans pou mwen.
Please  send  me  the  police. Tanpri, voye lapolis pou mwen.
Please  send  me  the  firemen. Tanpri, voye ponpye pou mwen.
My address  is Adrès mwen se
My  name  is Non mwen se
My  phone number is: Nimewo telefòn mwen se:
I  am  having  a  heart  attack. Mwen ap fè yon kriz kadyak
My  husband  is  having  a  heart  attack. Mari mwen ap fè yon kriz kadyak
My  wife is  having  a  heart  attack. Madanm mwen ap fè yon kriz kadyak
I am bleeding a lot. Mwen ap senyen anpil.
Can you call an ambulance? Èske ou ka rele yon anbilans?
Where is the doctor? Ki kote doktè a ye?
Where is the nearest hospital? Ki kote lopital ki pi pre a ye?
I’d like to report a crime. Mwen ta renmen deklare yon krim.
I had an accident. Mwen te fè yon aksidan.
I am being burgled. Yon moun ap kase kay mwen.
Someone is in the house. Gen yon moun nan kay la.
I can’t breathe. Mwen pa ka respire.
My child has a fever. Pitit mwen gen yon fyèv.
My baby is choking. Ti bebe mwen an ap toufe.
Help me. Ede mwen.
I am  very sick. Mwen malad anpil.
I have a headache. Mwen gen yon tèt fè mal.
I have a stomach ache. Mwen gen yon vant fè mal.
heart attack kriz kadyak
fever fyèv
sore throat gòj fè mal
infection enfeksyon
ear infection enfeksyon  nan zòrèy
cough tous
vomitting vomisman
rash gratèl
an accident yon aksidan
injured blese
unconscious pèdi konesans
bleeding senyen
fire dife
burglar/intruder kanbriyolè / vòlè