About

Medical Creole is an invaluable reference tool created by Creole Solutions, Inc. to provide translations of health conditions, medications, anatomical terms, and much more. There is also a comprehensive guide to improving communication between Haitian Creole-speaking patients and health care professional, which can be very useful when an interpreter is not present. This tool can also be useful to Haitian Creole medical interpreters and translators.

Medical Creole se yon kokennchenn resous Creole Solutions, Inc. kreye pou bay tradiksyon pwoblèm sante, medikaman, mo anatomi, ak plis bagay ankò. Nou gen yon gid konplè pou amelyore kominikasyon ant pasyan ki pale kreyòl yo ak pwofesyonèl swen sante yo. Gid sa ka byen itil lè pa gen yon entèprèt. Sit sa a kapab itil entèprèt ak tradiktè medikal yo tou.

Anatomy Illustrations / Ilistrasyon Anatomi

Conversation Guides / Gid Konvèsasyon

Vocabulary / Vokabilè