Quick phrases for emergency responders

It can be difficult for someone who has an emergency to communicate with emergency responders when he or she does not speak English. The following phrases are what an LEP may say when requesting help. Click on the audio icon to listen.

Li kapab difisil lè yon moun ki pa pale angle gen yon ijans epi li pa ka kominike ak moun ki ka voye sekou pou li a. Piba la a se kèk fraz yon moun ki pa pale angle bezwen konnen lè l ap mande èd. Klike sou ikòn odyo a pou w ka tande.

 

English (Angle) Creole (Kreyòl) Listen/Koute
I  have  an  emergency. Mwen gen yon ijans.
Please send help immediately. Tanpri voye èd imedyatman.
I need help, please. Mwen bezwen èd, souple.
Can you help me please? Èske ou ka ede m, souple?
Please  send  me  an  ambulance. Tanpri, voye yon anbilans pou mwen.
Please  send  me  the  police. Tanpri, voye lapolis pou mwen.
Please  send  me  the  firemen. Tanpri, voye ponpye pou mwen.
My address  is Adrès mwen se
My  name  is Non mwen se
My  phone number is: Nimewo telefòn mwen se:
I  am  having  a  heart  attack. Mwen ap fè yon kriz kadyak
My  husband  is  having  a  heart  attack. Mari mwen ap fè yon kriz kadyak
My  wife is  having  a  heart  attack. Madanm mwen ap fè yon kriz kadyak
I am bleeding a lot. Mwen ap senyen anpil.
Can you call an ambulance? Èske ou ka rele yon anbilans?
Where is the doctor? Ki kote doktè a ye?
Where is the nearest hospital? Ki kote lopital ki pi pre a ye?
I’d like to report a crime. Mwen ta renmen deklare yon krim.
I had an accident. Mwen te fè yon aksidan.
I am being burgled. Yon moun ap kase kay mwen.
Someone is in the house. Gen yon moun nan kay la.
I can’t breathe. Mwen pa ka respire.
My child has a fever. Pitit mwen gen yon fyèv.
My baby is choking. Ti bebe mwen an ap toufe.
Help me. Ede mwen.
I am  very sick. Mwen malad anpil.
I have a headache. Mwen gen yon tèt fè mal.
I have a stomach ache. Mwen gen yon vant fè mal.
heart attack kriz kadyak
fever fyèv
sore throat gòj fè mal
infection enfeksyon
ear infection enfeksyon  nan zòrèy
cough tous
vomitting vomisman
rash gratèl
an accident yon aksidan
injured blese
unconscious pèdi konesans
bleeding senyen
fire dife
burglar/intruder kanbriyolè / vòlèHow to introduce yourself to a Creole-speaking patient

Can you imagine needing to talk to a patient who doesn’t speak English during an emergency situation?  Here are some of the most basic greetings when introducing yourself to a patient.

Jodiya n ap kòmanse ak detwa fraz ou ka itilize pou prezante tèt ou premye fwa ou kontre ak yon doktè oswa enfimyè.

English (Anglè) Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) Listen/Koute
Good Morning. Bonjou.
Good Evening. Bonswa.
My name is _______________. Mwen rele____________.
I am your nurse. Mwen se enfimyè ou.
I am your doctor. Mwen se doktè ou.
What is your name? Kijan ou rele ?
It is nice to meet you. Mwen kontan rankontre ou.
How are you? Kijan ou ye?
I am fine. Mwen byen.
I am not well. Mwen pa byen.
How do you feel? Kijan ou santi ou ?
I feel very good. Mwen santi mwen anfòm.
I don’t feel well. Mwen pa santi mwen byen.
I feel sick. Mwen santi mwen malad.
What caused you to come into the clinic today? Poukisa ou vini nan klinik la jodiya ?
What caused you to come into the hospital today? Poukisa ou vini lopital la jodiya ?
I have been vomiting for the past two days. Mwen gen de jou m ap vomi

On the next page, we will discuss symptoms and medical conditions.

Nan pwochen paj la, nou pral diskite sentòm ak pwoblèm medikal ou ka genyen.
Male Body Parts

Below is a list of male body parts. Click here to see the visual illustration in Haitian Creole.

Piba a se yon pati nan kò yon gason. Klike la a pou wè ilistrasyon vizyèl la an kreyòl.

English (Anglè) Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen) Listen/Koute
Head Tèt
Ear Zòrèy
Cheek Jou
Neck Kou
Adam’s Apple Pòmdadan
Chest Pwatrin
Umbilicus Lonbrit
Abdomen Vant
Groin Lenn
Penis Pati gason
Thigh Kwis
Knee Jenou
Calf Jarèt
Leg Janm
Ankle Cheviy
Foot Pye
Toes Zòtèy
Forehead Fwon
Eye Zye
Nose Nen
Mouth Bouch
Chin Manton
Hair Cheve
Shoulder Blade Zo zepòl
Back Do
Loin Flan
Hip Ranch
Buttock Dèyè
Wrist Ponyèt
Heel TalonFemale Body Parts

Below is a list of female body parts. Click here to see the visual illustration in Haitian Creole.

Piba a se yon pati nan kò yon fanm. Klike la a pou wè ilistrasyon vizyèl la an kreyòl.

English (Anglè) Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) Listen/Koute
Head Tèt
Ear Zòrèy
Nose Nen
Cheek Jou
Neck Kou
Chest Pwatrin
Breast Tete
Umbilicus Lonbrit
Abdomen Vant
Groin Lenn
Vagina Pati fi
Thigh Kwis
Knee Jenou
Calf Jarèt
Leg Janm
Ankle Cheviy
Foot Pye
Toes Zòtèy
Forehead Fwon
Eye Zye
Mouth Bouch
Chin Manton
Shoulder Zepòl
Arm Bra
Elbow Koud
Forearm Avanbra
Wrist Ponyèt
Hand Men
Fingers Dwèt
Hair Cheve
Shoulder Blade Zo zepòl
Back Do
Lumber Region or Loin Flan
Hip Ranch
Buttock Dèyè
Wrist Ponyèt
Heel Talon